Žabka

žába

O Vaše děti budou ve školním roce 2023-24 pečovat:

paní učitelka Marie Hemková
paní učitelka Magdalena Husáková

V letošním školním roce nastoupilo do IV. třídy – ŽABKA – 24 dětí.

Věková skladba dětí – v rozmezí 3 – 7 let – heterogenní třída, 11 děvčat, 13 chlapců.

Třídní plán: „Z pohádky do pohádky“ 

U dětí budeme podporovat zejména samostatnost v sebeobsluze, hygienických návycích a stolování. Posilujeme v nich zdravé sebevědomí, úctu k ostatním, podporujeme samostatné rozhodování.

Snažíme se rozvíjet odpovědnost za své chování a jednání. Vedeme starší děti k pomoci těm mladším.

Ve třídě je několik hracích koutků, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti si mohou vybrat z různých možností – rodina (domácnost), ateliér – malování, modelování, keramika), dílny – práce s nástroji (polytechnika), pokusy a objevy včetně základů robotiky, hudební koutek s klavírem, hry s pískem a vodou.

Pro naše předškoláky máme vždy připraven každý týden odpolední program se zaměřením na předmatematickou gramotnost a předčtenářskou dovednost, grafomotoriku, sluchovou percepci a dbáme vždy na správnou výslovnost.

Pro děti s odlišným mateřským jazykem pak program na zdokonalení v komunikaci v češtině.

Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému dítěti, podporujeme samostatné rozhodování dětí, které je vede k odpovědnosti. Důležitá je i spolupráce s rodinou.

Pravidla třídy :

1. Naslouchání.

2. Naše ruce pomáhají, neubližují.

3. Používáme správná slova.

4. Pocity ostatních nám nejsou lhostejné.

5. Jsme odpovědni za to, co děláme a říkáme.

MOTTO: Nedělej druhému to, co nechceš, aby on dělal tobě.

Fotogalerie ZDE (chráněno heslem)