Zápis do MŠ

ZÁPIS PRO ROK 2024-2025
Termín zápisu je 2.5.2024 od 10,00 – 16,00 hodin. Sebou přinesou rodiče Žádost, Doklad o řádném očkování (neplatí pro povinnou předškolní docházku) a Rodný list dítěte. Pro ztotožnění rodiče i občanský průkaz zákonného zástupce.

► V žádosti je nutné vyplnit Váš e – mail – prosíme čitelně.

► K zápisu zákonný zástupce doloží:
vyplněnou Žádost o přijetí (k tisku na webových stránkách MŠ, nebo vytištěná k vyzvednutí v MŠ v době od 8.00 do 16.00)
doklad o řádném očkování (k tisku na webových stránkách MŠ, nebo vytištěný k vyzvednutí v MŠ v době od 8.00 do 16.00). Tiskopis potvrzuje pediatr – příp. doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Neplatí u dětí, které od 1. 9. 2024 budou plnit povinné předškolní vzdělávání, tedy, které dovrší k 31.8.2024 věku 5 let!
kopii rodného listu dítěte (po uzavření správního řízení dojde ke skartaci kopie rodného listu )

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024.

Registrační číslo přidělené vaší žádosti Vám bude v den zápisu předáno písemně. Pod registračním číslem budou na webových stránkách školy a na úřední desce MŠ u hlavních dveří vyvěšeny výsledky zápisu. Nepřijetí bude navíc zasláno doporučeně na Vámi uvedenou doručovací adresu.

► Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání i formulář pro potvrzení pediatra o očkování si můžete stáhnout – viz níže.

Prosím, věnujte pozornost postupu. Pokud budou chybět požadované údaje, či budou nečitelně vyplněny, budeme vám muset žádosti vracet a prodlouží se tak doba rozhodnutí.
Zvažte také, zda je nutné žádat o přijetí na více MŠ. Pokud budete podávat žádosti duplicitně, budeme vás znovu obvolávat, kterou MŠ (v případě přijetí na všechny) zvolíte. Pokud budete chtít zařadit Vaše dítě do konkrétní třídy, nebo na konkrétní budovu, napište svůj požadavek na žádost o přijetí. Budeme se snažit Vám vyhovět.

Romana Plecitá
ředitelka školy

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

1)    Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s potvrzenou přílohou o řádném očkování dítěte (dokumenty na konci stránky ke stažení) a kopii rodného listu dítěte je třeba doručit do MŠ  dne 2.5.2024 nejdéle do 16.00 hodin.

2)    Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání. ( Kritéria k nahlédnutí na konci stránky)

3)    Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnutí do spisu v MŠ dne 9. května od 10.00 do 14.00 hodin, případně doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 10. května.

4)    Děti jsou přijímány od 1.9.2024 pro školní rok 2024-25. Pro rodiče dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady za předškolní vzdělávání již od září 2024 ve výši 600,-Kč za měsíc. Pokud rodič tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí jeho dítěte v pozdějších měsících školního roku.

5) Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje dodání potvrzení od lékaře o řádném očkování ani úplata za předškolní vzdělávání. 

Zákonným zástupcům dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání a nemají trvalý pobyt v Příbrami lze doporučit, aby přihlásili dítě k trvalému pobytu v místě, kde skutečně žijí.
Při přetlaku spádových dětí budou upřednostněny děti, které mají nárok na předškolní vzdělávání (děti, které dovrší k 31.8.2024 věku nejméně tří let). Nespádové dítě s povinnou předškolní docházkou lze upřednostnit až po přijetí všech spádových dětí s právem přednostního přijetí.

Doklad o řádném očkování

Žádost o přijetí do MŠ

MŠ Školní kritéria 2024