Odloučené pracoviště

V budově odloučeného pracoviště školy najdete čtyři třídy. Děti jsou do tříd zařazovány podle věku. V přízemí naleznete dvě třídy, jsou přizpůsobeny mladším dětem ve věku od 3 do 4,5 let, v patře pak najdete dvě třídy pro dětí starší, ve věku 4,5 až 7 let. Třídy jsou pojmenovány podle známých zvířátek: Krtečci, Ježečci, Zajíčci a Žabičky.

Školní vzdělávací program s názvem „Mámo, táto, dokážu to!“ s  prvky alternativního programu „Začít spolu“ je zaměřen na poznávání světa v celém jeho kontextu tzn., že jsme součástí společenství rodiny, lidí, přírody, světa, ale i vědy a techniky. Výchovu a vzdělávání vnímáme jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte.
V procesu výchovy a vzdělávání dítěti poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, přijetí dítěte, uznání a naslouchání. Důraz klademe na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti. Každé dítě má právo projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem.
Hlavními cíli našeho snažení je individuální přístup a rozvoj celé osobnosti dítěte prostřednictvím pozorování, poznávání i plánované činnosti. Velmi důležitým aspektem v procesu výchovy a vzdělávání je úzká spolupráce a účast rodiny.
Naším cílem je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou děti schopné uplatňovat v dalším životě a vzdělávání.