Platby MŠ

Pro bezhotovostní platební styk mezi školní jídelnou a rodiči je potřeba ze strany rodičů zřídit souhlas k inkasu z účtu, nebo trvalý příkaz a to tak, aby první platba odešla v měsíci srpnu.
Potřebný tiskopis s přiděleným variabilním symbolem je k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny paní P. Macků.
Pokud si zadáte finanční limit, zvažte jeho výši tak, aby (pokud nebudete mít jeden měsíc na účtu dostatečnou finanční částku) bylo možné strhnout případně částku za dva měsíce, doporučujeme alespoň 2500,-Kč. Pokud máte v MŠ děti dvě a více, limit tomu musí odpovídat, případně jej nezadávejte. 

V souvislosti s tím, že se množí případy, kdy rodiče neplatí včas a někdy bohužel vůbec, museli jsme přistoupit k tomuto opatření.
Platby za stravné i úplata za předškolní vzdělávání jsou ZÁLOHOVÉ.
Pro platbu souhlasem k inkasu, v srpnu pošlete jistinu ve výši: 1700,- jako zálohu na stravné a školné za měsíc září. V září se nestrhává nic, v říjnu bude již stržena částka za skutečně odebranou stravu a školné za září.
Pro platbu trvalým příkazem – od srpna zadáte platby ve výši:
děti s odloženou školní docházkou 1200,-Kč  ( bez školného ale s vyšší normou na jídlo)
děti s povinnou předškolní docházkou 1100,-Kč ( bez školného s běžnou normou na jídlo)
děti mladší 3-5 leté 1700,-Kč ( včetně školného 600,-Kč)

U nově přijatých, kteří se nepřihlásí do konce června u vedoucí školní jídelny, bude vybrána platba hotově při nástupu do MŠ. Pokud budete z nějakého důvodu nastupovat později, musíte uhradit alespoň školné za září a říjen. Jinak nebudeme moci akceptovat vaši omluvu z docházky.
Ve vlastním zájmu si prosím každý měsíc ověřte na svém výpisu, zda Vám platba za stravné i školné odešla.
V případě, že zjistíte, že platba neproběhla, informujte se u vedoucí ŠJ paní P. Macků a problém okamžitě řešte. Předejdete tak narůstání dlužné částky.

V případě, že zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d) nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, je v pravomoci ředitele školy po předchozím písemném upozornění dítě vyloučit z docházky do mateřské školy!!!!!!!

POZOR! STRAVNÉ: zvýšeno od 1.9.2022 – pro rok 2024 zůstává ve stejné výši.
celodenní stravné – děti do šesti let 50,-Kč děti s odl.šk.doch. 56,-Kč
polodenní stravné – děti do šesti let 40-Kč děti s odl.šk.doch. 46,-Kč

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
> na školní rok 2024-2025 bude stanovovat výši úplaty za předškolní vzdělávání zřizovatel. Rada města odsouhlasila 600,-Kč pro všechny MŠ v Příbrami.
> děti, které k 31.8.příslušného roku dosáhnou věku 5 let, a stávají se tak povinnými k předškolní docházce, jsou od poplatku  osvobozeny , stejně jako děti s odloženou školní docházkou a děti v pěstounské péči!
Od úplaty za předškolní vzdělávání mohou být osvobozeni zákonní zástupci, kteří pobírají dávky hmotné nouze – musí však podat žádost a doložit od Úřadu práce potvrzení.
Nově budou od září 2024 moci zažádat o prominutí úplaty i zákonní zástupci, kteří pobírají přídavky na děti.
Musí podat žádost a tuto skutečnost prokázat ředitelce školy.
 

Další poplatky:
Spolek rodičů při Mateřské škole,Příbram VIII,Školní 131
  na školní rok 600,-Kč ( lze platit i pololetně 300,-Kč )
  na kulturní akce 500,-Kč na pololetí jako zálohu, která bude v polovině roku vyúčtována podle skutečně navštívených akcí, na další pololetí se dopočte zbylá část opět do výše zálohy a  vyúčtuje na konci roku.
 

Romana Plecitá
ředitelka školy