Ochrana osobních údajů – GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola,Příbram VIII,Školní 131 zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. 4. 2016 a dalšími platnými právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů:

MŠ Školní 131,Příbram VIII,PSČ 26101, IČ 70887896, zastoupená ředitelkou školy Romanou Plecitou, tel.: 318626496, mobilní tel.: 774406222, email: info@msskolnipb.cz


Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:
–          Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
–          Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
–          Údaje získané na základě souhlasu zákonných zástupců
–          Informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku (např. vstupní systém do školy prostřednictvím otisku nebo čipu)

Jedná se například o: Jméno; Příjmení; Titul; Datum narození; Místo narození; Rodné číslo; Státní občanství; Místo trvalého pobytu; Doručovací adresa; Telefon; E-mail; Zdravotní pojišťovna; Lékařské záznamy; Očkování; Soudní rozhodnutí o svěření do péče; Alergie; Potvrzení o bezinfekčnosti; Léky; Očkování; Potvrzení lékaře; Podpis;


Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

–          zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Mezi základní právní předpisy patří: 561/2004 Sb. – Školský zákon;
563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících; 14/2005 Sb. – Vyhláška
o předškolním vzdělávání; 364/2005 Sb. – Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení; 89/2012 Sb. – Občanský zákoník; 500/2004 Sb. – Správní řád;
75/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků; 27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů; 262/2006 Sb. – Zákon zákoník práce; a další legislativa,

–          zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
–          subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
–          zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
–          zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
–          zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody  subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů:

–          plnění zákonných povinností mateřské školy, včetně poskytování informací
–          plnění zákonných povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci školy
–          správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami
–          zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů, budov a pozemků školy

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

Ochrana osobních údajů:

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování.
K osobním údajům mají přístup jen určení zaměstnanci a přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Naše webové stránky:

Nepoužíváme žádné technologie využívané ke sledování návštěvníků stránek ani k monitoringu a sběru dat o návštěvních nebo o přístupu návštěvníků na naše stránky.
Fotografie dětí z akcí školy jsou se souhlasem rodičů v zaheslovaných albech na webu školy. Hesla pro jednotlivé třídy jsou měněna každý školní rok, alba jsou mazána na konci školního roku.

Práva subjektu údajů:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva:
–          na přístup k osobním údajům,
–          opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
–          vzít souhlas kdykoliv zpět, i bez udání důvodu
–          požadovat výmaz osobních údajů, k nimž byl udělen souhlas
–          pokud by došlo k porušení povinnosti ochrany osobních údajů ze strany školy, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava      poskytuje, zejména žádosti o vysvětlení, námitky či stížnosti a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce osobních údajů: MŠ Školní 131,Příbram VIII,PSČ 26101, IČ 70887896, zastoupené ředitelkou školy Romanou Plecitou, tel.: 318626496, mobilní tel.: 774406222, email: info@msskolnipb.cz

nebo kontaktováním pověřence školy: Ing. Michaela Kubová, tel. 705113029, e-mail: pover.kubova@email.cz

Souhlas a jeho odvolání:
V některých případech zpracování, na které se nevztahuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, můžete být požádáni o výslovný souhlas.
Máte vždy možnost odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu a to:
–          zapsáním změny do formuláře pro souhlas, který je přílohou evidenčního listu vašeho dítěte u třídní učitelky,
–          kontaktováním ředitelky školy Romany Plecité písemně na email reditel@msskolnipb.cz s upřesněním konkrétního požadavku pro odvolání souhlasu
–          napsáním odvolání souhlasu a doručení doporučeně na adresu školy,

Další informace:
Neprovádíme automatizované rozhodování a neposkytujeme informace do třetích zemí.