Žabka

žába

 

O Vaše děti pečují:

paní učitelka Marie Hemková
paní učitelka Petra Černá

asistent pedagoga: Michaela Buzická

V letošním školním roce nastoupilo do naší třídy  24 dětí ve věku 4,5 – 7 let, 8 děvčat, 16 chlapců. 5 dětí má odloženou školní docházku, 14 dětí je předškolních a 5 mladších.

Ve třídě převládají předškolní děti ve věku 5-6 let, u nichž budeme podporovat zejména samostatnost v sebeobsluze, v rozhodování a výběru hry, rozvíjet odpovědnost za své chování a jednání. Každé úterý odpoledne se s předškoláky věnujeme přípravě na školu, říkáme tomu “školička“. Zde hravou formou rozvíjíme všechny dovednosti a znalosti, které vedou k fyzické, psychické i společenské připravenosti na školu. Pod vedením paní učitelek Marušky a Petry se tak děti připravují nejen na úspěšný vstup do 1. třídy, ale i do dalšího života. V žabce se po celý rok koná mnoho třídních akcí, které jsou pečlivě fotograficky zdokumentované a rodiče tak mají možnost nahlédnout do našich dopoledních i odpoledních aktivit.

V naší třídě uplatňujeme prvky výchovně vzdělávací koncepce programu „Začít spolu”. Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému dítěti, podporujeme samostatné rozhodování dětí, které je vede k odpovědnosti. Důležitá je spolupráce s rodinou.

Prostory třídy jsou rozděleny do 10 center aktivit. Jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Jsou funkčně a esteticky vybaveny, vhodně rozmístěny a ohraničeny tak, aby měly děti soukromí na hru i práci. Každé centrum je označeno názvem s obrázkem.

Centra aktivit v každé třídě: Domácnost, Pokusy a objevy, Ateliér, Kostky, Dílna, Písek – voda, Knihy a písmena, Hudba, Manipulační hry, Dramatika

Pravidla naší třídy :

1. Naslouchání

2. Naše ruce pomáhají, neubližují

3. Používáme správná slova

4. Pocity ostatních nám nejsou lhostejné

5. Jsme zodpovědni za to, co děláme a říkáme