Zápis do MŠ

Vážení rodiče, veškeré informace k zápisu v této mimořádné situaci najdete v příloze na konci stránky.
Prosím, věnujte pozornost postupu. Pokud budou chybět požadované údaje, či budou nečitelně vyplněny, budeme vám muset žádosti vracet a prodlouží se tak doba rozhodnutí.
Zvažte také, zda je nutné žádat o přijetí na více MŠ. Pokud budete podávat žádosti duplicitně, budeme vás znovu obvolávat, kterou MŠ (v případě přijetí na všechny) zvolíte. Pro rychlejší komunikaci můžete vyplnit k telefonnímu kontaktu i email. Pokud budete chtít zařadit Vaše dítě do konkrétní třídy, nebo na konkrétní budovu, napište svůj požadavek na žádost o přijetí. Budeme se snažit Vám vyhovět. Pokud si můžete stáhnout formuláře z webu – Žádost a Přílohu o očkování (mimo dětí s povinnou předškolní docházkou), prosím, učiňte tak. V případě nezastižení pediatra k potvrzení očkování slouží jako prozatímní náhrada kopie očkovacího průkazu včetně Čestného prohlášení.  Pozor však na to, že v případě NEDOLOŽENÍ potvrzení od pediatra o řádném očkování bude vaše dítě přijato pouze na zkušební dobu a potvrzení od pediatra budete muset doložit nejdéle do 31.8.2020.
Všechny 3 potřebné tiskopisy si můžete také vyzvednout v budově ředitelství školy denně v době od 7,00 do 16,00 hodin.

Děkuji za spolupráci.
Romana Plecitá
ředitelka školy

Zákonem byl stanoven Zápis (den posledního termínu pro podání přihlášky k docházce Vašeho dítěte do MŠ) na období od 2.-16.května. Termín zápisu pro školní rok 2020-21 je stanoven na 2. – 16. května 2020 pro bezkontaktní dodání, v nutných případech osobním podáním 5.5. 2020 od 10.00 do 14.00 hodin.
Dále viz Informace pro rodiče – zápis 2020-21 na konci stránky

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

1)    Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s potvrzenou přílohou o řádném očkování dítěte – v případě nouze lze nahradit kopií očkovacího průkazu s čestným prohlášením ( dokumenty na konci stránky ke stažení)
a kopii rodného listu dítěte je třeba doručit do MŠ nejdéle do 16.5.2020.

2)    Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání. ( Kritéria k nahlédnutí na konci stránky)

3)    Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnutí do spisu v MŠ dne 18. května od 10.00 do 14.00 hodin za podmínek stanovených nařízením vlády (roušky, rukavice, pouze jedna kontaktní osoba, v případě více osob povinné rozestupy), doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 20. května.

4)    Děti jsou přijímány od 1.9.2020 pro školní rok 2020-21. Pro rodiče dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady za předškolní vzdělávání již od září 2020 ve výši 250,-Kč za měsíc, ředitelka školy může platbu snížit ( po podání písemné žádosti na poloviční výši 125,-Kč). Pokud rodič tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí jeho dítěte v pozdějších měsících školního roku.

5) Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje potvrzení od lékaře o řádném očkování. 

Zákonným zástupcům dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání a nemají trvalý pobyt v Příbrami lze jedině doporučit, aby přihlásili dítě k trvalému pobytu v místě, kde skutečně žijí.
K trvalému pobytu je možné se přihlásit v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Pro účely přihlášení k trvalému pobytu postačí doložit oprávněnost užívání nemovitosti (tedy například nájemní smlouvu), souhlas vlastníka se pak nevyžaduje.

Při přetlaku spádových dětí budou upřednostněny děti, které mají nárok na předškolní vzdělávání (děti, které dovrší k 31.8.2020 věku nejméně tří let). Nespádové dítě s povinnou předškolní docházkou lze upřednostnit až po přijetí všech spádových dětí s právem přednostního přijetí.

Další informace najdete na konci této stránky v přílohách.

Romana Plecitá
ředitelka školy

Informace pro rodiče – zápis 2020-2021

MŠ-školní kritéria

Doklad o radnem ockovani
Čestné prohlášení k očkování

Žádost o přijetí do MŠ