Zápis do MŠ

Vážení rodiče, v této době zatím čekáme na pokyn MŠMT, jakým způsobem bude zápis do MŠ veden. Jakmile obdržíme vyjádření z MŠMT, dáme informace na web školy. Pokud si můžete stáhnout formuláře z webu – Žádost a doklad o očkování (mimo děti s povinnou předškolní docházkou), prosím učiňte tak. Pokud nemůžete, budete si je moci vyzvednout v budově ředitelství školy denně v době od 7,00 do 16,00 hodin.

Děkuji za pochopení.
Romana Plecitá
ředitelka školy

Zákonem byl stanoven Zápis (den posledního termínu pro podání přihlášky k docházce Vašeho dítěte do MŠ) na období od 2.-16.května.Termín zápisu pro školní rok 2020-21 je stanoven na 5.května 2020 od 10.00 do 16.00 hodin

Během měsíce dubna si můžete vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ s přílohou buď přímo v naší škole, nebo si ji stáhnout z našeho webu.

V den zápisu přijdete s již vyplněnými tiskopisy i s Vaším dítětem do mateřské školy.

U nás máte možnost si zvolit , do které třídy a případně s kým byste chtěli chodit od začátku nového školního roku. Pokud to bude v možnostech školy, rádi Vám vyhovíme.

Pokud budete chtít nastoupit v průběhu školního roku, je to možné pouze v případě volných míst ve třídách. Obraťte se prosím na ředitelku školy.Telefon : 318 626 496
 

K zápisu:
Ze strany rodičů je třeba přinést do MŠ Žádost, potvrzení o řádném očkování dítěte a rodný list dítěte. Potřebné tiskopisy si rodiče mohou vyzvednout ještě před zápisem v mateřské škole nebo si je stáhnout na konci stránky z odkazu.

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

1)    Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s potvrzenou přílohou o řádném očkování dítěte a rodný list dítěte je třeba přinést do MŠ nejdéle do dne zápisu.

2)    Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání.

3)    Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnutí do spisu v MŠ dne 9. května od 10.00 do 14.00 hodin, doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 13. května.

4)    Děti jsou přijímány od 1.9.2019 pro školní rok 2019-20. Pro rodiče dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady za předškolní vzdělávání již od září 2019 ve výši 250,-Kč za měsíc, ředitelka školy může platbu snížit ( po podání písemné žádosti na poloviční výši 125,-Kč). Pokud rodič tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí jeho dítěte v pozdějších měsících školního roku.

5) Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje potvrzení od lékaře o řádném očkování. 

Zákonným zástupcům dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání a nemají trvalý pobyt v Příbrami lze jedině doporučit, aby přihlásili dítě k trvalému pobytu v místě, kde skutečně žijí.
K trvalému pobytu je možné se přihlásit v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Pro účely přihlášení k trvalému pobytu postačí doložit oprávněnost užívání nemovitosti (tedy například nájemní smlouvu), souhlas vlastníka se pak nevyžaduje.

Při přetlaku spádových dětí budou upřednostněny děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání. Nespádové dítě lze takto upřednostnit až po přijetí všech spádových dětí s právem přednostního přijetí.

Další informace najdete na konci této stránky v přílohách.

Romana Plecitá
ředitelka školy

Doklad o radnem ockovani

Žádost o přijetí do MŠ