Zápis do MŠ

ZÁPIS PRO ROK 2021-2022
OD 3.5. – 13.5.2021 lze podávat Žádost s přílohami. 

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisu,  zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

►Podání žádosti:
Žádost je možné doručit následujícími způsoby (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád):
•   do datové schránky školy (ID: qzhkx72),
•   e-mailem (info@msskolnipb.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!),
•   poštou (Mateřská škola, Školní 131, 261 01 Příbram VIII – (rozhodující je datum podání)
•   ve výjimečných případech osobním podáním po telefonické dohodě (318626496)

► V žádosti je nutné vyplnit Váš e – mail – prosíme čitelně.

► K zápisu zákonný zástupce doloží:
vyplněnou Žádost o přijetí (k tisku na webových stránkách MŠ, nebo vytištěná k vyzvednutí v MŠ v době od 8.00 do 16.00)
doklad o řádném očkování (k tisku na webových stránkách MŠ, nebo vytištěný k vyzvednutí v MŠ v době od 8.00 do 16.00). Tiskopis potvrzuje pediatr – příp. doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
Neplatí u dětí, které od 1. 9. 2021 budou plnit povinné předškolní vzdělávání!
kopii rodného listu dítěte (po uzavření správní řízení dojde ke skartaci kopie rodného listu )

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Registrační číslo přidělené vaší žádosti bude sděleno prostřednictvím SMS zprávy na uvedené telefonní číslo. Pod registračním číslem budou na webových stránkách školy a na úřední desce MŠ u hlavních dveří vyvěšeny výsledky zápisu. Nepřijetí bude navíc zasláno doporučeně na Vámi uvedenou doručovací adresu.
Děkujeme za součinnost v této mimořádné situaci.

► Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání i formulář pro potvrzení pediatra o očkování si můžete stáhnout – viz níže.

Prosím, věnujte pozornost postupu. Pokud budou chybět požadované údaje, či budou nečitelně vyplněny, budeme vám muset žádosti vracet a prodlouží se tak doba rozhodnutí.
Zvažte také, zda je nutné žádat o přijetí na více MŠ. Pokud budete podávat žádosti duplicitně, budeme vás znovu obvolávat, kterou MŠ (v případě přijetí na všechny) zvolíte. Pokud budete chtít zařadit Vaše dítě do konkrétní třídy, nebo na konkrétní budovu, napište svůj požadavek na žádost o přijetí. Budeme se snažit Vám vyhovět.

Romana Plecitá
ředitelka školy

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

1)    Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s potvrzenou přílohou o řádném očkování dítěte (dokumenty na konci stránky ke stažení) a kopii rodného listu dítěte je třeba doručit do MŠ dne 13.5.2021 nejdéle do 14.00 hodin.

2)    Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání. ( Kritéria k nahlédnutí na konci stránky)

3)    Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnutí do spisu v MŠ dne 20. května od 10.00 do 14.00 hodin za podmínek stanovených nařízením vlády (respirátor, pouze jedna kontaktní osoba, v případě více osob povinné rozestupy), doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 24. května.

4)    Děti jsou přijímány od 1.9.2021 pro školní rok 2021-22. Pro rodiče dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady za předškolní vzdělávání již od září 2021 ve výši 250,-Kč za měsíc, ředitelka školy může platbu snížit (po podání písemné žádosti na poloviční výši 125,-Kč). Pokud rodič tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí jeho dítěte v pozdějších měsících školního roku.

5) Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje potvrzení od lékaře o řádném očkování. 

Zákonným zástupcům dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání a nemají trvalý pobyt v Příbrami lze doporučit, aby přihlásili dítě k trvalému pobytu v místě, kde skutečně žijí, případně svůj pobyt doložili nájemní smlouvou pobytu v Příbrami.
Při přetlaku spádových dětí budou upřednostněny děti, které mají nárok na předškolní vzdělávání (děti, které dovrší k 31.8.2021 věku nejméně tří let). Nespádové dítě s povinnou předškolní docházkou lze upřednostnit až po přijetí všech spádových dětí s právem přednostního přijetí.

Doklad o radnem ockovani

Žádost o přijetí do MŠ

MŠ Školní kritéria 2021