Zajíček

zajíc

Do zajíčka chodí kamarádi od čtyř a půl do sedmi let.
V tomto školním roce je ve třídě zapsáno celkem 25 dětí.

 

O Vaše děti pečují:

vedoucí odloučeného pracoviště Mgr.Jana Bečvářová
paní učitelka Jana Jílková

Třídu navštěvují děti v rozmezí 5 až 7 let. Prostory třídy jsou rozděleny do 10 center aktivit, které umožňují hru i tvůrčí aktivity jednotlivcům i skupině dětí. Jsou funkčně vybaveny, vhodně rozmístěny a ohraničeny tak, aby měly děti soukromí na vlastní hru i práci. Jednotlivá centra jsou označena jeho názvem s obrázkem.
V naší třídě uplatňujeme prvky výchovně vzdělávací koncepce programu „Začít spolu”. Zaměřujeme se na individuální přístup a podporujeme samostatné rozhodování dětí, které je vede k odpovědnosti. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, která umožňuje obou stranám lépe se poznat a podporovat.
Pro naši práci je výhodou, že obě skupiny dětí, mladší, které přecházely do staršího oddělení, i děti, které ve třídě zůstávaly, se znají. Obě učitelky znají děti i rodiče a mohou tak navazovat na předešlé činnosti a zážitky dětí se zřetelem na individuální vývoj, zvláštnosti, nadání i potřeby jednotlivých dětí.
Vzdělávací nabídka mladších dětí je směřována na dovednosti a činnosti z oblasti sebeobsluhy, spolupráci s kamarády a rozvoj pohybových dovedností. Převládají motivační, hudební činnosti s prvky dramatického cítění a tvořivé činnosti podporující dětskou fantazii a představivost.
 
Vzdělávací nabídka pro děti předškolního věku je směřována na přípravu do školy individuální i skupinovou formou. Na „Školičce“, které věnujeme společný čas jedno odpoledne, se zaměřujeme na správné držení tužky, grafomotorické cviky, pravolevou orientaci, zrakovou a sluchovou percepci a předmatematické činnosti, apod. Děti se připravují hravou formou tak, aby splňovaly společenské, fyzické a psychické předpoklady pro vstup do základní školy.