Školní vzdělávací program

„Každý člověk je o to lepší a ušlechtilejší, oč více si váží přírody.
Kdo si váží přírody, ten ji i miluje.
Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností života.“

J.A. Komenský

,, Světem křížem krážem“  klade důraz na:

>  Vytváření podmínek pro optimální výchovu dítěte s přihlédnutím k jedinečnosti osobnosti dítěte.

>  Vzhledem k věku a individuálním možnostem naučit dítě samostatnosti, tvořivosti, sebedůvěře,
přijmutí odpovědnosti za své chování, zároveň však umění naslouchat druhým, přizpůsobit se
a čelit všem situacím, které v průběhu života mohou nastat.

>  Multikulturní pohled na svět kolem nás, učit se toleranci a spolupráci ve skupině.

>  Vzdělávací činnost zakládat na prožitku, vlastních zkušenostech, zájmech a potřebách dítěte.

>  Využití dětské zvídavosti při seznamování s přírodou a v environmentální oblasti u dětí vzbudit
povědomí o vlivu člověka na životní prostředí a naopak vliv životního prostředí na člověka.

>  Nabídku zájmových aktivit dětem ve smyslu protidrogové prevence.

>  Spolupráci a spolupodílnictví rodiny při výchově dětí.

CELÁ VERZE ŠVP je k dispozici na nástěnce školy u hlavních vchodových dveří.