Školní vzdělávací program

 

„Každé dítě je individuální bytost, učí se a rozvíjí svým osobním tempem.“

Východiskem vzdělávacího programu:

*  umožnit dětem výchovu a vzdělávání založenou na demokratických a humanistických principech
*  projevuje se individualizací, tematickým plánováním, kooperativním učením

Hlavní cíle

*  rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
*  osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
*  získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Cíle v kompetencích dítěte

*  vnímat a přijímat změny, a aktivně se s nimi vyrovnat
*  kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
*  umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
*  vytvářet zdravé životní návyky a postoje
*  být tvůrčí, mít představivost

Základní principy

*  budovat základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka
*  připravovat děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení
*  uměly se samy aktivně a efektivně učit
*  učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem 

Důraz klademe

*  na individuální přístup ke každému dítěti
*  na samostatné rozhodování – volbu a odpovědnost dítěte
*  na rozvíjení schopností, znalostí a dovedností prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování
*  na účast rodiny

Hodnoty, o které usilujeme               

*  rozvoj celé osobnosti
*  důraz na vlastní aktivitu a kompetenci a komunikativní spolupráci
*  tvůrčí aktivitu a osobnost učitele a dítěte
*  úlohu učitele jako vzoru a průvodce dítěte na jeho individuální cestě zvídavosti učení
*  úlohu prostředí i navozené situace v aktivním učení
*  sociální dovednosti, schopnosti vyjádření pocitů, spolupráce ve skupině, prosociálního
chování a účast na věcech obecných

Poskytujeme dětem

*  dost času na prozkoumání prostředí
*  příležitost učit se mnoha různými cestami
*  příležitost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu učení každého dítěte
*  příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit
*  místo, kde mohou vystavit svoji práci
*  ocenění pozitivní hodnocení osobní aktivity dítěte

Obecné cíle

*  upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat
*  posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat
*  poskytnutí prostoru k tvoření a rozvíjení představ
*  pečování o sebe i druhé
*  rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi
*  posílení zdravé sebeúcty
*  zvýšení tolerance a úcty k druhým, k životnímu prostředí
*  chápání světa v souvislostech
*  zvýšení důvěry a zlepšení dovednosti v týmové spolupráci
*  přirozené zapojení sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a rodin

Prostředky

*  promyšlené členění prostoru do hravých zákoutí ve třídě i na zahradě
*  tvořivá a vždy aktualizovaná volba materiálů
*  překračování bariér v komunikaci a spolupráce s rodinou a okolní komunitou
*  aktivní naslouchání a odezva ve vzájemném kontaktu

*  sdílené prožívání radosti a legrace