Platby MŠ

Pro bezhotovostní platební styk mezi školní jídelnou a rodiči je potřeba ze strany rodičů zřídit souhlas k inkasu z účtu, nebo trvalý příkaz a to do konce června!!!
Potřebný tiskopis je k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny paní P. Macků a je třeba jej přinést zpět na vědomí, že je souhlas k inkasu z účtu vyřízen.
Pokud si zadáte finanční limit, zvažte jeho výši tak, aby (pokud nebudete mít jeden měsíc na účtu dostatečnou finanční částku) bylo možné strhnout případně částku za dva měsíce.

V souvislosti s tím, že se množí případy, kdy rodiče neplatí včas a někdy bohužel vůbec, museli jsme přistoupit k tomuto opatření.
Platby za stravné i úplata za předškolní vzdělávání jsou ZÁLOHOVÉ.
U nově přijatých , kteří se přihlásí u vedoucí školní jídelny do konce června, bude v srpnu stržena záloha na září a říjen ve výši:
1540,- za stravné pro děti do 6 let
1670,- za stravné pro děti s odloženou školní docházkou

a 500,- za školné. V září se nestrhává nic, v říjnu bude již stržena částka za skutečně odebranou stravu v září- do výše stanovené zálohy.

U nově přijatých, kteří se nepřihlásí do konce června, bude záloha na dva měsíce vybrána hotově 1.září a 15. října bude již z účtu strhnuta částka za skutečně odebranou stravu v září.
Ve vlastním zájmu si prosím každý měsíc ověřte na svém výpisu, zda Vám platby za stravné i školné odešly.
V případě, že zjistíte, že platba neproběhla, informujte se u vedoucí ŠJ paní P. Macků a problém okamžitě řešte. Předejdete tak narůstání dlužné částky.

V případě, že zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d) nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, je v pravomoci ředitele školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce vyloučit z docházky do mateřské školy!!!!!!!

STRAVNÉ: zvýšeno od 1.2.2018
celodenní stravné – děti do šesti let 35,-Kč děti s odl.šk.doch. 38,-Kč
polodenní stravné – děti do šesti let 27-Kč děti s odl.šk.doch. 30,-Kč

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
> se stanovuje pro každý školní rok a to podle skutečných propočtených nákladů na jedno dítě v daném kalendářním roce, kdy výše těchto nákladů nesmí překročit 50%těchto nákladů.
> v případě nepřítomnosti dítěte více než jeden měsíc může, na základě písemné žádosti rodičů, ředitelka školy rozhodnout o jejím snížení, nejvíce však o polovinu,
> na školní rok 2019-2020 byla stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na částku 250,- měsíčně,tato částka se strhává též prostřednictvím souhlasu k inkasu z účtu a to každý měsíc,
> děti, které k 31.8.příslušného roku dosáhnou věku 5 let, a stávají se tak povinnými k předškolní docházce, jsou od poplatku  osvobozeny , stejně jako děti s odloženou školní docházkou!
 

Další poplatky:
Spolek rodičů při Mateřské škole,Příbram VIII,Školní 131
  na školní rok 600,-Kč ( lze platit i pololetně 300,-Kč )
  na kulturní akce 250,-Kč na pololetí jako zálohu, která bude v polovině roku vyúčtována podle skutečně navštívených akcí, na další pololetí se dopočte zbylá část opět do výše zálohy a  vyúčtuje na konci roku.
 

Romana Plecitá
ředitelka školy